• Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere (UFRS,TMS) uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.
  • Yönetime doğru bilgi akışı sağlar.
  • Yönetime mali tablolarla ilgili olarak tahmin ve analiz yapmasında, geleceğe ait sağlıklı kararlar almasında yardımcı olur.
  • Finansal tabloların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını gösterir.
  • İşletme yönetimi ve çalışanlarının hile yapmasının önlenmesine yardımcı olur.
  • Bağımsız denetimden geçmiş mali tablolar ile işletmenin düşük maliyetli finansman bulması kolaylaşır.
  • Bağımsız dış denetimden geçen bir şirkette tüm ortakların hakları daha iyi korunmuş olur.
Alaturka Dijital